O ocenie ryzyka zawodowego słów kilka


Ocena ryzyka zawodowego

Pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy (art. 226 pkt 1) zobowiązany jest do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego. Każde stanowisko pracy powinno posiadać odrębne opracowanie oceny ryzyka zawodowego, uwzględniające zagrożenia występujące na stanowisku pracy. Poza określeniem czynników szkodliwych ocena ryzyka powinna zawierać sposoby minimalizujące możliwość wystąpienia wypadków przy pracy. 

 

Czym jest ryzyko zawodowe?

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo pojawienia się nieprzewidywalnych sytuacji związanych z wykonywaną pracą lub z nieprawidłowymi warunkami występującymi na stanowisku. Poza warunkami ryzyko stwarza również nieprawidłowy sposób wykonywania określonych czynności. Następstwem niekorzystnych warunków lub nieprawidłowego sposobu wykonywania pracy mogą być negatywne skutki zdrowotne. Ocena ryzyka zawodowego wskazuje sposoby minimalizowania zagrożeń oraz rodzaj środków ochrony osobistej, które może zastosować pracownik, aby ich uniknąć. 

 ocena ryzyka zawodowego
 

Kto ocenia ryzyko zawodowe na stanowisku pracy?

Za ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy odpowiada pracodawca. Podstawą prawną jest art. 226. Kodeksu Pracy oraz § 39.1. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. To właśnie pracodawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji ryzyka zawodowego i to jego podpisem owa ocena powinna zostać zatwierdzona. Pracodawca, ze względu na złożoność dokumentacji, często brak określonej wiedzy, może zlecić opracowanie osobom posiadającym określone umiejętności i wiedzę. Nie oznacza to jednak, że dokumentacja wymaga zatwierdzenia behapowca. Nadal to pracodawca jest odpowiedzialny za ocenę i udokumentowanie zagrożeń na stanowisku pracy i to on zatwierdza dokumentację.


Co powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego powinna zawierać kartę stanowiska pracy. Karta stanowiska pracy opisuje stanowisko pracy, określa czynności wykonywane przez pracownika, zawiera również opis wykorzystywanych narzędzi oraz sposób i czas wykonywania pracy. Na podstawie karty stanowiska pracy, określeniu wykonywanych przez pracownika czynności oraz ustaleniu warunków pracy, a także obserwacji stanowiska pracy i zachowania pracownika można określić czynniki fizyczne, szkodliwe, uciążliwe, czy niebezpieczne. Pełna dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna opisywać każdy z wyszczególnionych czynników. Przede wszystkim należy określić, przy jakich czynnościach występuje dane zagrożenie. Łatwiej wówczas wprowadzić środki profilaktyczne redukujące ryzyko. Jasne określenie zagrożenia oraz skutków ekspozycji pozwolą oszacować ryzyko, a tym samym zastosować właściwe sposoby minimalizujące powstawanie ryzyka.

 

Dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest ważna?

Ocena ryzyka zawodowego to dokumentacja, która pomaga usystematyzować proces pracy w sposób minimalizujący powstawanie wypadków. Pozwala na poprawę warunków pracy, organizacji pracy w sposób bezpieczny, zastosowania właściwych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Pracownik, który pracuje w sposób bezpieczny, nie ulega wypadkom, nie ponosi negatywnych skutków zdrowotnych, zmniejsza absencję oraz podnosi efektywność pracy. Z oszacowania ryzyka na stanowisku pracy wynikają same korzyści.


Kto zatwierdza ocenę ryzyka zawodowego?

Tak, jak opracowanie dokumentacji leży po stronie pracodawcy, tak samo jej zatwierdzenie. Na gotowym dokumencie powinno znaleźć się miejsce na datę opracowania oraz podpis osoby zatwierdzającej. Ze względu na fakt, że na podstawie przepisów to pracodawca jest zobligowany do oszacowania i udokumentowania ryzyka na stanowiskach pracy w swoim zakładzie, to on, nawet jeśli zleca wykonanie dokumentacji osobom trzecim, jest ostatecznie osobą zatwierdzającą poprawność oraz gotowość dokumentacji.

A po najlepsze opracowania oceny ryzyka zawodowego zapraszamy do naszego sklepu internetowego. W którym większość dokumentacji dostępnych jest natychmiast po zamówieniu w formie plików PDF lub edytowalnych DOCX