Regulamin sklepu

Definicje użyte w regulaminie

 1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Formularz zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 3. Klient, Zamawiający - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 4. Sprzedawca; usługodawca - Agnieszka Magiera prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BHPONLINE Agnieszka Magiera wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jagodowa 17, 65-371 Zielona Góra, NIP: 9291762882, REGON: 081207152, adres poczty elektronicznej: kontakt@bhp-online.com

 5. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 6. Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 7. Produkt elektroniczny - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz wirtualna w postaci pliku będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Do produktów elektronicznych zaliczamy:

  1. Oceny ryzyka zawodowego (w postaci pliku: pdf, .doc, *.docx., odt.),

  2. Instrukcje bhp, przeciwpożarowe, sanitarne oraz pierwszej pomocy(w postaci pliku *.pdf),

  3. Formularze, wzory dokumentów (w postaci pliku *.doc, *.docx, *.pdf, odt.),

  4. inne pliki nie będące fizycznym (namacalnym) przedmiotem sprzedaży (dostępne w postaci pliku .doc, *.docx, *.pdf, odt.).

 8. Pozostały produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą; nie będąca produktem elektronicznym.

 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 11. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 12. Usługobiorca - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 13. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

Sklep Internetowy www.bhp-online.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin został stworzony w oparciu o aktualne przepisy prawa konsumenckiego - Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 2. Sprzedającym jest bhp-online.com:

BHPonline Agnieszka Magiera

ul. Jagodowa 17

65-371 Zielona Góra

NIP: 9291762882 REGON: 081207152

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem, według którego realizowana jest sprzedaż.

 2. Klientem jest to osoba składająca zamówienie przez stronę sklepu https://bhp-online.com.

 3. Sklep prowadzi jedynie sprzedaż internetową.

 4. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT.

 

Zamówienia

 1. Zamówienia do wysyłki można składać:

  1. poprzez stronę internetową www.bhp-online.com - za pomocą koszyka

  2. poprzez wysłanie zamówienia na adres e-mail kontakt@bhp-online.com

  3. telefonicznie pod numerem telefonu +48 666 347 092

 2. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu zamówionego towaru na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu. A towar w postaci pliku elektronicznego na przesłąniu pliku na wskazany przez zamawiającego adres e-mail, chyba, że została wybrana inna forma przesyłki.

 3. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

 4. Zamówienia można składać przez 24 godzin na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 5. Obsługa zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00.

 6. Realizacja zamówienia jest uzależniona od dostępności towaru.

 

Sposoby i terminy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

  2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  4. Bank: mBank

  5. Numer rachunku: 15 1140 2004 0000 3302 7513 8409

  6. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Metody płatności” oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl.

  7. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

   1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 2. Termin płatności:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Przekroczenie tego terminu jest jednoznaczne ze zmianą statusu zamówienia na "anulowane" oraz zaniechaniem czynności związanych z realizacją zamówienia.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji zamówień jest zależny od czasu dostarczenia przesyłki. W przypadku dni świątecznych oraz wolnych od pracy termin realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

 2. Sklep nie odpowiada za ewentualne, niezależne od niego, problemy z dotarciem przesyłki, wynikające z błędów popełnionych przez Zamawiającego podczas składania zamówienia (tj. błędne dane teleadresowe).

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że wszystkie towary są dostępne w magazynie.

 4. Aby zrealizować zamówienia cząstkowo (w kilku wysyłkach/transzach) Klient zobowiązany jest pokryć koszty każdej dodatkowo wysłanej paczki.

 5. Terminy realizacji zamówień uzależnione są od rodzaju produktu:

  1. Produkty elektroniczne (instrukcje bhp, ocena ryzyka zawodowego) w plikach pdf, doc, docx, odt. - realizowane są w terminie od 0 do 5 dni roboczych. Pliki, których dostępność określona jest jako "natychmiast" są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, pozostałe pliki, których dostępność jest określona jako 3-5 dni roboczych, są udostępniane w tym zakresie czasowym - wynika to z czasu niezbędnego do opracowania dokumentu.

  2. Pozostałe produkty (instrukcje w wersji planszowej laminowanej, znaki, gaśnice, apteczki) - realizowane są w terminie od 0 do 10 dni roboczych.

  3. Instrukcje w wersji planszowej PCV realizowane są w terminie 7 dni roboczych, ze względu na czas produkcji (format PCV wysyłany jest do druku zgodnie ze złożonym zamówieniem).

  4. Maksymalny termin realizacji niezależnie od produktu wynosi do 21 dni roboczych.

 6. Momentem, od którego należy liczyć czas realizacji jest moment:

  1. zaksięgowania wpłaty na konto o wartości złożonego zamówienia,

  2. odnotowania wpłaty w systemie szybkich płatności transakcyjnych,

  3. potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności gotówką,

  4. biorąc pod uwagę godziny funkcjonowania firmy. Oznacza to, że zamówienie zapłacone online (przelew, system transakcyjny) w piątek po godzinie 17:00 zostanie zaksięgowane przez pracownika nie szybciej jak w poniedziałek po godzinie 9:00 i od tego momentu liczony jest termin realizacji zamówienia.
 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu dostarczenia wybranego produktu bądź produktów.

 2. W przypadku gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sprzedający zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym mailem.

 3. Produkt w wersji elektronicznej przesyłany jest na wskazany w zamówieniu adres e-mail w formie linku prowadzącego do strony ze szczegółami zamówienia, skąd należy pobrać dokumentację. Link aktywny jest przez okres 72 godzin od otrzymania powiadomienia o zrealizowaniu zamówienia.

 

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

Urlop

 1. Firma BHPonline zastrzega sobie prawo do możliwości wstrzymania realizacji zamówień podczas trwania urlopu.

 2. Podczas trwania urlopu informacja o tym fakcie zostanie wyświetlona na stronie w postaci niebieskiego paska informacyjnego.

 3. Zamówienia będą realizowane po zakończeniu okresu urlopowego zgodnie z kolejnością składania zamówień.

 4. W przypadku pilnych zamówień prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w celu przyspieszenia realizacji.

 

Prawo autorskie

 1. Firma BHPonline sprzedaje dokumenty w wersji elektronicznej:

  1. Instrukcje BHP (plik pdf),

  2. Instrukcje przeciwpożarowe (plik pdf),

  3. Instrukcje pierwszej pomocy (plik pdf),

  4. Instrukcje sanitarne (plik pdf),

  5. Ocena ryzyka zawodowego (plik docx, doc, pdf, odt.).

 2. Oferowane dokumenty są chronione Prawem Autorskim co oznacza, że:

  1. zabrania się rozpowszechniania zamówionych dokumentacji osobom trzecim (udostępnianie/kopiowanie/przesyłanie innym użytkownikom za pomocą internetu, kopiowanie na zewnętrzne nośniki danych, dalsza sprzedaż),

  2. zabrania się opracowywania nowych (zbliżonych lub nie) dokumentacji na podstawie treści ujętych w instrukcjach i ocenach ryzyka zawodowego,

  3. dopuszcza się zakup instrukcji w celu udostępnienia jej klientowi w ramach świadczonych usług z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

  4. w przypadku oceny ryzyka zawodowego dozwolona jest edycja w celu dostosowania dokumentacji dla danego stanowiska w konkretnym zakładzie pracy.

 3. Dopuszczenie się odstępstw od powyższych wytycznych będzie skutkować sankcjami prawnymi.

 

Treść dokumentów

 1. Ocena ryzyka zawodowego dostępna w naszym sklepie internetowym jest kompletną gotową dokumentacją.

 2. Zakupiona dokumentacja oceny ryzyka zawodowego może różnić się od rzeczywistego stanowiska pracy.

 3. Ogólna instrukcja obsługi urządzeń może różnić się w zakresie wykonywanych czynności, w zależności od typu i modelu urządzenia.

 4. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń odnośnie treści dokumentacji Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedającym.

 

Dostawa

 1. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Cena dostawy kurierem jest stała, zależy wyłącznie od formy płatności.

 3. Sprzedający proponuje następujące formy dostawy dla paczek do 25 kg:

  1. Kurier DPD, DHL, InPost; płatne z góry.

  2. Kurier DPD, DHL, InPost; płatne za pobraniem u kuriera.

  3. Wysyłka na adres e-mail - w pełni darmowa; dotyczy jedynie produktów w wersji elektronicznej. Produkty te muszą zostać opłacone z góry na podstawie proformy.

  4. Odbiór osobisty - w pełni darmowy; możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedającym.

 4. Ceny przesyłki uzależnione są od formy płatności oraz przewoźnika. Aktualne ceny przesyłek znajdują się w zakładce "Płatności i dostawa"

 5. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Wyjątkiem jest zamówienie przekraczające kwotę 200,00 zł, wówczas koszt dostawy pokrywa Sprzedający.

 6. Podane koszty dostawy dotyczą jedynie przesyłek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla przesyłek poza granicami Polski cena ustalana jest indywidualnie.

 7. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie sklepu, wówczas Zamawiający nie ponosi kosztów wysyłki.

 8. W przypadku zakupu na odległość przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm pakowych, naklejonych na przesyłkę.

 9. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, nie należy przyjmować przesyłki. O takiej sytuacji należy niezwłocznie poinformować sprzedającego.
   


Odstąpienie od umowy

 

 1. Każdy Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystający ze sklepu internetowego bhp-online.com, zawierając umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi, który złoży stosowne oświadczenie w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru konsumentowi.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres siedziby firmy lub drogą elektroniczną na wskazany przez sklep adres. 

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Zwrotu towaru należy dokonać w terminie nieprzekraczającym 14 dni. Warunkiem jest dołączenie do wysyłki dowodu zakupu.

 6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi Sprzedający.

 7. Wszelkie poniesione koszty przez klienta zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 8. Zwrotom nie podlegają produkty chronione prawem autorskim (w tym instrukcje bhp, karty oceny ryzyka zawodowego). 


 
Zwroty i reklamacje

 

 1. Kupujący ma obowiązek poinformowania sprzedającego o otrzymaniu uszkodzonego towaru w terminie nieprzekraczającym 5 dni kalendarzowych.
 2. Reklamowany towar musi zostać dostarczony Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu. Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest pisemny opis podstawy reklamacji.
 3. Do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, pisemny opis podstawy reklamacji. 
 4. Reklamowany towar należy wysłać firmą kurierską na koszt sprzedającego. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedającym, który wysyła przewoźnika. 
 5. Sprzedawca rozstrzyga reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji Kupującego.
 6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez Sprzedawcę tryb postępowania przy jej realizacji.
 7. Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 8. W przypadku odmowy uznania reklamacji Sprzedający przedstawi Kupującemu uzasadnienie tej odmowy.
 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami testowania towaru. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie komisyjnie zniszczony.